โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่  เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบ่อแหน  เชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อยกับเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   มีถนนเชื่อมต่อสะพานขนาด 2 ช่องจราจรพร้อมไหล่ทาง  มีการก่อสร้างจุดพักรถ-ชมวิว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโครงการ

โดยแนวก่อสร้างจะอยู่บริเวณท่าเทียบแพขนาดยนต์บ้านหลังสอดและท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านศาลาด่านที่มีอยู่เดิม   โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1    งานก่อสร้างสะพานความยาว  650  เมตร (1 x 35 + 1 x 45 + 7x70 + 1x45 + 1x35) ผิวจราจรกว้าง 11 เมตร และมีทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง กว้างข้างละ 2.5 เมตร ก่อสร้างโดยวิธี Balanced Cantilever
ส่วนที่ 2     งานปรับปรุงถนนที่เชื่อมต่อสะพาน ซึ่งมีสองช่วง ได้แก่ ช่วงถนนทางหลวงชนบทสาย กบ. 3181 บนเกาะลันตาน้อย และช่วงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ บนเกาะลันตาใหญ่
จุดเริ่มต้นโครงการ (ฝั่งเกาะลันตาใหญ่)    :    บ.ศาลาด่าน  ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  (กม. 0+000)
จุดสิ้นสุดโครงการ (ฝั่งเกาะลันตาน้อย)     :    บ.หลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (กม. 1+400)
ตำแหน่งสะพานตาม UTM                   :    N  = 845,350/E = 505,070  (WGS-84 โซน 47)
สารบัญระว่างติดต่อแผนที่  1 : 50,000    เลขที่ 4824 III (L7018)   
โครงการก่อสร้างนี้มีแนวสายทางเชื่อมต่อระหว่างเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหลังสอด (ฝั่งเกาะลันตาน้อย) และเท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านศาลาด่าน (ฝั่งเกาะลันตาใหญ่) โดยมีรายละเอียดของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

1)    ถนนโครงการช่วงที่ กม. 0+008.038 ถึง กม. 0+450 (บนเกาะลันตาใหญ่)
จุดเริ่มต้นของถนนโครงการอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ บริเวณทางสามแยกไปท่าเทียบแพขนานยนต์ในท้องที่บ้านศาลาด่าน ตำบลเกาะลันตาใหญ่  โดยกำหนดแนวถนนของโครงการอยู่บนแนวถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่มีอยู่เดิม มีระยะทาง 441.962 เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 7.00 -14.00 เมตร มีไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0-1.50 เมตร มีโครงสร้างเชิงลาดสะพาน (Approach Structure) ยาว 60 เมตร แผ่นพื้นเชิงลาดคอสะพานยาว 17.00 เมตร  และมีเส้นทางกลับรถ และจุดชมวิดบริเวณใต้สะพาน
2)    สะพานโครงการ กม. 0+450 ถึง 1+100
รูปแบบของสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 650 เมตร (1x35)+(1x45)+(7x70)+(1x45)+(1x35) SKEW25o  ประกอบด้วย
3)    ถนนโครงการช่วงที่ 2 กม. 1+100 ถึง 1+400 (บนเกาะลันตาน้อย)
แนวถนนของโครงการอยู่บนแนวถนนทางหลวงชนบทสาย กบ.3118 ที่มีอยู่เดิม มีระยะทาง 300 เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร มีไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 1.00 เมตร มีโครงสร้างเชิงลาดสะพาน (Approach Structure) ยาว 60 เมตร แผ่นพื้นเชิงลาด คอสะพานยาว 17.00 เมตร และมีจุดชมวิวบริเวณใต้สะพาน

กลับข้างบน
บ.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
lanta-bridge.com
ทัศนียภาพฝั่งเกาะลันตาใหญ่
อุปกรณ์ตกแต่งสะพาน
Copyright © 2014  maa